مسابقه پیش بینی سایت خبری جیبامز

نتایج بازی ها

هفته دوم
مرد 10, 1395
19:10 پدیده خراسان 1 - 1 سیاه‌جامگان مشهد
20:30 ذوب‌آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
20:35 پیکان 1 - 1 صبای قم
20:45 استقلال خوزستان 2 - 1 استقلال تهران
مرد 11, 1395
18:00 صنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
18:00 ماشین سازی تبریز 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
20:35 نفت تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان
20:45 پرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
هفته سوم
مرد 15, 1395
19:00 سیاه‌جامگان مشهد 0 - 2 سایپا
20:30 استقلال تهران 1 - 2 صنعت نفت آبادان
20:30 فولاد خوزستان 0 - 2 ذوب‌آهن اصفهان
مرد 16, 1395
18:00 گسترش فولاد تبریز 0 - 1 پرسپولیس
18:00 سپاهان اصفهان 3 - 1 استقلال خوزستان
20:30 نفت تهران 3 - 0 پدیده خراسان
20:30 صبای قم 1 - 1 ماشین سازی تبریز
مرد 17, 1395
18:00 تراکتورسازی تبریز 3 - 1 پیکان
هفته چهارم
مرد 21, 1395
18:00 ماشین سازی تبریز 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
18:00 صنعت نفت آبادان 1 - 0 سپاهان اصفهان
18:15 پیکان 1 - 1 استقلال تهران
20:15 ذوب‌آهن اصفهان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
20:20 سایپا 1 - 1 پدیده خراسان
20:30 پرسپولیس 1 - 0 صبای قم
20:30 استقلال خوزستان 2 - 2 نفت تهران
مرد 22, 1395
18:50 سیاه‌جامگان مشهد 1 - 1 فولاد خوزستان
هفته پنجم
شهر 19, 1395
17:30 گسترش فولاد تبریز 0 - 1 سیاه‌جامگان مشهد
18:45 نفت تهران 2 - 1 صنعت نفت آبادان
شهر 20, 1395
18:15 پدیده خراسان 0 - 0 استقلال خوزستان
18:45 تراکتورسازی تبریز 0 - 0 پرسپولیس
18:45 صبای قم 1 - 1 ذوب‌آهن اصفهان
18:45 سپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان
18:50 فولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
شهر 21, 1395
18:45 استقلال تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز
هفته ششم
شهر 25, 1395
18:00 سیاه‌جامگان مشهد 2 - 2 صبای قم
18:30 سایپا 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
18:30 ذوب‌آهن اصفهان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
18:30 پیکان 0 - 0 نفت تهران
18:30 صنعت نفت آبادان 1 - 1 استقلال خوزستان
19:00 ماشین سازی تبریز 0 - 1 سپاهان اصفهان
شهر 26, 1395
17:00 پرسپولیس 0 - 0 استقلال تهران
18:45 فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده خراسان
هفته هفتم
شهر 30, 1395
16:45 تراکتورسازی تبریز 3 - 0 سیاه‌جامگان مشهد
18:30 صبای قم 1 - 0 سایپا
18:40 استقلال خوزستان 2 - 3 پیکان
19:30 استقلال تهران 2 - 1 ذوب‌آهن اصفهان
شهر 31, 1395
16:15 گسترش فولاد تبریز 0 - 0 فولاد خوزستان
17:00 پدیده خراسان 3 - 3 صنعت نفت آبادان
17:30 سپاهان اصفهان 1 - 3 پرسپولیس
17:30 نفت تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز
هفته هشتم
مهر 23, 1395
17:00 پیکان 3 - 2 صنعت نفت آبادان
17:00 فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم
مهر 24, 1395
15:00 ذوب‌آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان اصفهان
17:00 سیاه‌جامگان مشهد 0 - 1 استقلال تهران
17:00 سایپا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
17:00 ماشین سازی تبریز 2 - 0 استقلال خوزستان
17:00 پرسپولیس 3 - 0 نفت تهران
17:00 گسترش فولاد تبریز 3 - 0 پدیده خراسان
هفته نهم
مهر 29, 1395
16:45 نفت تهران 2 - 1 ذوب‌آهن اصفهان
16:45 استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس
17:00 تراکتورسازی تبریز 2 - 2 فولاد خوزستان
مهر 30, 1395
15:00 پدیده خراسان 0 - 0 پیکان
16:45 سپاهان اصفهان 2 - 1 سیاه‌جامگان مشهد
16:45 صنعت نفت آبادان 3 - 0 ماشین سازی تبریز
16:45 استقلال تهران 2 - 0 سایپا
16:50 صبای قم 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
هفته یازدهم
آذر 04, 1395
15:00 نفت تهران - سایپا
15:00 پیکان - پرسپولیس
15:00 سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان
15:00 استقلال خوزستان - سیاه‌جامگان مشهد
آذر 05, 1395
15:00 پدیده خراسان - ماشین سازی تبریز
15:00 تراکتورسازی تبریز - صبای قم
15:00 صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان
15:00 استقلال تهران - گسترش فولاد تبریز
هفته سیزدهم
آذر 18, 1395
14:00 ماشین سازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان
14:00 نفت تهران - گسترش فولاد تبریز
14:00 صنعت نفت آبادان - سایپا
آذر 19, 1395
14:00 پدیده خراسان - پرسپولیس
14:00 پیکان - سیاه‌جامگان مشهد
14:00 استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
14:00 سپاهان اصفهان - صبای قم
14:00 استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز
هفته 14
آذر 25, 1395
14:30 گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان
15:00 سایپا - پیکان
15:15 صبای قم - نفت تهران
16:20 استقلال تهران - پدیده خراسان
آذر 26, 1395
14:00 تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان
14:30 سیاه‌جامگان مشهد - ماشین سازی تبریز
15:00 فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان
16:20 ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس